Prayer for reconciliation - 20 July 2018

Hennie Symington

Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men’s sin against them. And he has committed to us the message of reconciliation. 2 Corinthians 5:17-19

One of the pillars of our Christian belief is the concept of reconciliation. However, after more than two thousand years since the birth of Christ, the world has not come any closer to establishing complete and permanent reconciliation with our neighbours or fellow human beings. Yet, at the heart of our Christian belief lies the concept of personal relationships. Christ sums it up very clearly in the words: “Love God with all your heart and your neighbour as yourself” (Mark 12:30-31).There’s no mistaking what Jesus says: He calls reconciliation by name and doesn’t beat around the bush about who your neighbour is. In these few words He covers the whole spectrum of relationships in which we as human beings could possibly be involved.

Now if this concept is difficult to understand or unacceptable to you, then you need a turnabout to either follow Jesus, or to follow your own stubborn heart, choosing to select your own “neighbours” and others that you find acceptable, thereby putting yourself between a rock and hard place or between the devil and the deep blue sea.

Reconciliation is non-negotiable in God’s Book. So strongly did He feel about this, that He sent his Son to die, in order to reconcile heaven and earth. The question to each one us is: What’s it going to be? Love God, but hate my neighbour, my enemy, anyone that doesn’t fit the category of “me, mine, and my own”? Or am I going to follow the summation of the ten commandments regardless of what it takes. So help me God!

Prayer: Lord, our natural instinct is to favour me and my own. How hard it is for us to think beyond our differences. But you did Lord. You left heaven to come to a world filled with sinners like me, and billions of others like me. Teach me every day what it means to humbly walk the second mile. Amen

Gebed om versoening - 20 Julie 2018

Hennie Symington

Iemand wat aan Christus behoort, is ʼn nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.  2 Korintiërs 5:17-19

Een van die grondbeginsels van ons Christelike geloof is versoening. Helaas, meer as tweeduisend jaar na Christus se koms, kon die wêreld nog nie daarin slaag om volkome vrede en versoening tussen ons naaste of die mense rondom ons te bewerkstellig nie. Dit ten spyte daarvan dat die konsep van versoening die hart van ons geloof is. Christus som dit sonder omhaal op in die woorde “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself” (Markus 12:30-31). Jesus draai geen doekies om oor wie jou naaste is nie. In hierdie paar woorde dek Hy die hele spektrum van verhoudings tussen mense.

Versoening is nie opsioneel in God se boek nie.

God het so sterk gevoel oor versoening, dat Hy sy Seun gestuur het om sy lewe te gee om hemel en aarde met mekaar te versoen. Die vraag aan elkeen van ons is: Waar staan jy? Is dit meestal ʼn geval van: Ek is lief vir God maar haat my buurman, my vyand, of enigeen wat nie inpas by my omskrywing van “ek, my en my myne” nie? Of gaan ek my laat lei deur die opsomming van die tien gebooie ongeag wat dit van my vra, so help my God?

Gebed: Here, natuurlik is ons natuurlike instink om onsself en dit wat ons as ons eie ag te beskerm. Dis so moeilik vir ons om verby ons verskille te kyk. Maar Here, U het. U het die hemel verlaat om na ʼn wêreld vol sondaars soos ek, en miljoene soos ek, te kom, om vir ons ʼn alternatiewe leefwyse daar te stel. Leer my elke dag wat dit beteken om die tweede myl in nederigheid te stap. Amen

Go to top