Jesus had a forerunner - 10 December 2019

Neville Turley

I will send my messenger, who will prepare the way before me...  Malachi 3:1(NIV)

It is easy to understand why people may think that our lives depend on the fickle fortune of fate. The life story of John the Baptist proves otherwise.

We are not born by accident; God has a plan and purpose for each one of us. The angel, Gabriel, revealed to John’s father, Zachariah, God’s plan for John’s life.

John was to be a forerunner for Jesus. He would be the last of the long line of prophets who foretold the coming of the Messiah and the need for God’s people to be ready to receive him. Zachariah, priest at the temple, prophesied at the circumcision of John:  “And you, my child, will be called a prophet of the Most High; for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God… (Luke 1: 76-78)

John fulfilled God’s plan and calling to the letter. As the only son of a respected priest, he could have led an easy, comfortable lifestyle. Instead he chose to dedicate himself fully and selflessly to God’s service. Leading a disciplined lifestyle, he became a signpost in the wilderness pointing people to God and the necessity for them to seek forgiveness and be cleansed from their sins.  Those who did so, he baptised.

John’s recognition and acceptance of Jesus as the promised Messiah – God’s chosen one (John 1:34) was the culmination of his ministry. There was no longer need for a forerunner, the Messiah had come. “We have found the one Moses wrote about in the Law, and about whom the prophets also wrote – Jesus of Nazareth…” (John 1:45)

It is my fervent hope that whoever reads this verse has done so too. For that is the first step in discovering God’s plan and purpose for one’s own life.

Prayer: Lord, we thank you for the life and witness of John the Baptist.  Grant us grace to be signposts too and through our lifestyle point others to Jesus.  We ask this in Jesus name. Amen

Jesus se voorloper - 10 Desember 2019

Neville Turley

Ek gaan nou my boodskapper stuur, Hy sal die pad voor My uit regmaak, ... Maleagi 3:1

Dit is maklik om te verstaan hoekom baie mense dink dat ons lewens bepaal word deur wisselvallige geluk. Die lewensverhaal van Johannes die Doper bewys egter die teenoorgestelde.

Ons word nie per ongeluk gebore nie; God het 'n plan en 'n doel met elkeen van ons. Die engel Gabriël het God se plan vir Johannes se lewe aan sy pa, Sagaria geopenbaar. Johannes moes 'n voorloper vir Jesus wees. Hy sou die laaste van baie profete wees wat oor die koms van die Messias profeteer en die belangrikheid van die kinders van God om gereed te wees om Hom te ontvang, sou beklemtoon. Sagaria, 'n priester by die tempel, het tydens die besnydenis van Johannes soos volg geprofeteer: “En jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uit gaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel: verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God. ...“ (Lukas 1:76-78)

Johannes het God se plan en roeping ten volle uitgeleef. As die seun van 'n gerespekteerde priester kon hy seker 'n gemaklike lewe gelei het, maar instede daarvan het hy gekies om hom volkome aan die diens van God te wy. Hy het 'n gedissiplineerde lewe gelei en het 'n wegwyser na God vir mense geword. Hy het die noodsaaklikheid beklemtoon dat mense hulle moet bekeer sodat God hulle sondes kon vergewe. Diegene wat dit gedoen het, het hy gedoop.

Johannes het Jesus erken en aanvaar as die beloofde Messias – die Seun van God (Johannes 1:34) en dit was die hoogtepunt van sy bediening. 'n Voorloper was nou nie meer nodig nie want die Messias het gekom. “Ons het Hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef." (Johannes 1:45)

Dit is my vurige hoop dat wie ook al vandag hier lees, ook al vir Jesus erken en aanvaar het. Dit is die eerste stap om God se plan en doel vir jou lewe te ontdek.

Gebed: Here, ons dank U vir die lewe en getuienis van Johannes die Doper. Skenk aan ons die genade om, soos hy, deur ons lewens wegwysers vir ander na Jesus te wees. Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus. Amen

The perfect gift - 9 December 2019

Neville Turley

But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him you may have life. John 20:31 (GNT)

John wrote this verse to explain the purpose of his Gospel.  He was no longer the same John that once asked the Lord if fire should be called down from heaven to destroy the Samaritan villagers who refused to receive Jesus.  (Luke 9:51-56)

Under Jesus, John had been transformed from a vengeful person to an apostle of love.

John’s experience was not unique. No one who has opened their heart to Jesus is ever the same again.  He takes us and moulds us in his image and the process does not stop there. 

The old adage; “God uses those he chooses” applies to all of us. “Go throughout the whole world and preach the gospel to all people.” (Mark 16:15) is not a charge our Lord limited to His eleven disciples. To carry out his commission effectively requires a gigantic team effort in every generation.

John wrote his Gospel, others would come after him to spread the glad tidings that through Jesus one might gain eternal life. Today it is our turn to carry out this commission from our Lord Jesus Christ.

There is no better time than during the Christmas season to take stock of how we are doing so far.

The Bible Society exists to translate, produce and distribute God's message of love and redemption. It has the infrastructure to operate worldwide yet it cannot be effective without your prayers and ongoing support.

Can you think of a more perfect gift than partnering with the Bible Society in making the living Word of God available to the world?

Prayer: Heavenly Father, give us the grace and privilege to fulfil your Great Commission. Through the power of the Holy Spirit enable us to reach out to others in love with your life-giving Word. This we ask in the name of our Lord and Saviour. Amen

Die beste geskenk - 9 Desember 2019

Neville Turley

Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê. Johannes 20:31

Johannes het hierdie vers neergeskryf om die doel van sy Evangelie te verduidelik. Hy was nie meer dieselfde Johannes as die een wat op 'n keer vir Jesus gevra het of hulle vuur uit die hemel moes afroep om die Samaritane te verteer wat geweier het om Jesus in hulle dorp te ontvang nie. (Lukas 9:51-56)

Onder die leiding van Jesus het Johannes verander van 'n wraaksugtige mens na 'n apostel van liefde.

Johannes se ondervinding is nie uniek nie. Niemand wat sy hart vir Jesus oopmaak, is ooit weer dieselfde nie. Hy aanvaar ons en vorm ons na sy beeld. Die proses stop ook nie daar nie.

Die ou Engelse gesegde “God uses those he chooses” geld vir ons almal.  “Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom” (Markus 16:15) is nie 'n opdrag wat die Here slegs tot sy elf dissipels beperk het nie. Om hierdie opdrag effektief uit te voer, benodig 'n reuse spanpoging in elke geslag.

Johannes het sy Evangelie geskryf, maar ander het na hom gekom om die goeie nuus te versprei dat deur in Jesus te glo, 'n mens die ewige lewe kan hê. Vandag is dit ons beurt om hierdie opdrag van ons Here Jesus Christus uit te voer.

Hierdie Kerstyd is 'n uitstekende tyd om opnuut te kyk hoe ons met hierdie taak vorder.

Die Bybelgenootskap bestaan om die Bybel, God se woord van verlossing en liefde, te vertaal, te publiseer en te versprei. Die Genootskap beskik oor 'n infrastruktuur om wêreldwyd Bybels beskikbaar te stel, maar hulle kan dit nie sonder ons gebede en volgehoue ondersteuning doen nie.

Kan jy aan 'n beter geskenk dink as om in vennootskap met die Bybelgenootskap die lewegewende Woord van God aan die wêreld beskikbaar te stel?

Gebed: Hemelse Vader, skenk aan ons die genade om u Groot Opdrag uit te leef. Help ons om deur die krag van die Heilige Gees in liefde na ander met u lewegewende Woord uit te reik. Ons bid dit in die Naam van ons Verlosser. Amen

The Life Story of Jesus - 6 December 2019

Neville Turley

And beginning with Moses and all the Prophets, he explained to them what was said in all the Scriptures concerning himself.  Luke 24:27 (NIV)

Many well-known personalities write their biographies.  Some at their retirement, others at the height of their fame.  The life story of Jesus is unique in that it was enshrined in the Old Testament scriptures centuries before he was born. 

Could it have been inserted there after his earthly ministry?  Not a chance, the Jews zealously guarded every word, letter and space in their scriptures. There is no way they would have allowed their scriptures to have been tampered with to support the cause of a Messiah they emphatically rejected.

The Sovereign Father himself had over centuries revealed to his children the story of his Son who would lay down his life to save us from our sins.

Psalm 22 gives a full and harrowing account of the crucifixion of the promised Christ and the end result.  "Posterity will serve him; future generations will be told about the Lord. They will proclaim his righteousness, declaring to a people yet unborn: He has done it!" (Psalm 22:30-31)

The resurrected Jesus used the Old Testament scriptures to convince and motivate the disciples to carry on his work. (Luke 24:44-45). They, filled with the Holy Spirit, would be his hands and feet, just as we are today.

Psalm 22:31 ends with the words: “He has done it!” What did he do? He completed God’s plan for our redemption. Through his sacrifice we have been granted the gift of salvation and have the assurance that we, by God’s grace, will live in the joy of his presence forever.

It is God’s great gift to us, there is no better time to acknowledge our joyous gratitude than at Christmas. 

Prayer: Almighty God, thank you for your Word. Help us to focus on our relationship with you this Christmas. Fill our hearts with the joy of Christ your Son, and through your Holy Spirit grant us grace and peace. Amen

Die lewensverhaal van Jesus - 6 Desember 2019

Neville Turley

Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.  Lukas 24:27

Baie welbekende persoonlikhede skryf hulle outobiografieë. Sommige doen dit wanneer hulle aftree, ander weer wanneer hulle op die kruin van sukses is. Die lewensverhaal van Jesus is uniek in die sin dat dit reeds eeue voor sy geboorte in die Ou Testament opgeneem is.

Is dit moontlik dat dit daar ingevoeg is na sy aardse bediening? Nee, die Jode het elke woord en letter in hulle Heilige Boeke ywerig bewaar. Hulle sou nie toegelaat het dat daar met hulle Skrif gepeuter word om die saak te bevorder van 'n Messias wat hulle heeltemal verwerp het nie.

God, die Almagtige Vader, het oor die eeue die verhaal van sy Seun wat sou kom om sy lewe op te offer om ander van sondes te bevry, aan sy kinders openbaar.

In Psalm 22 lees ons reeds 'n volledige en aangrypende weergawe van die kruisdood van die Christus wat sou kom asook 'n beskrywing van die eindresultaat: "Al die rykes van die wêreld sal ook aan dié maaltyd deelneem en Hom as koning erken, ja, alle mense, sterflik en verganklik, sal voor Hom kniel. Die nageslag sal Hom dien, en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag."
(Psalm 22:30-31)

Die opgestane Jesus het Skrifgedeeltes uit die Ou Testament gebruik om die dissipels van sy opstanding te oortuig en hulle te motiveer om sy werk voort te sit. (Luke 24:44-45). Gevul met die Heilige Gees sou hulle, net soos ons vandag, sy hande en sy voete wees.

Psalm 22:32 eindig met die woorde: "... die Here het dit gedoen." Wat het Hy gedoen? Hy het God se verlossingsplan vir ons voltooi. Deur sy offer het ons die geskenk van verlossing ontvang en het ons die versekering dat ons, deur die genade van God, vir ewig in blydskap en vrede in die teenwoordigheid van God sal leef.

Dit is God se groot geskenk aan ons. Daar is geen beter tyd as juis gedurende hierdie Kerstyd om Hom daarvoor te loof en dank nie.

Gebed: Almagtige God, dankie vir u Woord. Help ons om gedurende hierdie Kerstyd op ons verhouding met U te fokus. Vul ons harte met die blydskap van u Seun, Jesus Christus en deur u Heilige Gees skenk aan ons genade en vrede. Amen

Go to top