Perfect in all of His Ways - 1 April 2020

Louise Gevers

“As for God, his way is perfect; the word of the LORD is flawless. He is a shield for all who take refuge in him. For who is God besides the LORD? And who is the Rock except our God?”

2 Samuel 22:31-32

“Flawless'' isn't a commonly used word but some time ago, a well-known jewellery store used to advertise flawless diamond rings. In reality, diamonds are never flawless because of nature’s extreme and unstable conditions of heat and pressure that form them. Even the ones that appear to be beautifully clear to the naked eye actually have imperfections that can be seen under magnification. Things aren't always as they seem.

Perhaps we’re not unlike diamonds. No matter how polished we appear on the outside, it’s inevitable that everyone has been flawed to some extent by life experiences, often inherited from unstable, pressurised conditions. Like Adam and Eve, we suffer the effects of our own wilfulness and even allow it to affect our world, putting it under constant pressure. The realities of global warming and fears, brought by diseases, conflict and poverty, are daily reminders of our imperfect condition. Deep down we know we need help. Today, let us look at what is perfect.

Our verse tells us that God “is a shield for all who take refuge in Him”. His word is flawless, and His integrity shields us because we can trust its truth. When we’re in need we can find Him in the pages of His Word and, if we are willing, His Spirit will speak to us, instruct us and lead us wisely and kindly through it, with the power to transform our thinking, our hearts, and our lives.

The more we engage with the Bible, the more we become aware of how His great power, as Creator of the Universe, is balanced with His perfect love for us, as our Heavenly Father. This feeds our hope and allows it to grow exponentially. I can still remember the exhilaration I felt the day I realised. God is perfect; there is nothing too hard for Him! The worth of His perfect blessings in our imperfect lives is priceless; they are a true gift because of who He is.

This month of Easter is a perfect time to reflect on God’s perfect ways and to reach out to Him from where we are in our lives. He has promised: “You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you.” (Jeremiah 29:13-14)

Prayer: Precious Father God, we stand in awe of Your majesty and might. We delight in Your perfect ways and flawless Word. Help us to grow more and more in our love for Your Word and more and in appreciation of Your love for us, through Jesus Christ our Lord. Amen

Volmaak in al sy weë - 1 April 2020

Louise Gevers

Die weg van God is volmaak; die woord van die HERE is gelouter; Hy is ’n skild vir almal wat by Hom skuil. Want wie is God buiten die HERE, en wie ’n rots buiten onse God?

2 Samuel 22:31-3, 1933/1953-vertaling

“Vlekkeloos" is nie 'n woord wat algemeen gebruik word nie, maar 'n ruk gelede het 'n bekende juweliersfirma vlekkelose diamantringe geadverteer. Die waarheid is egter dat diamante, as gevolg van die natuur se uiterstes en onstabiele hitte- en druktoestande waardeur hulle gevorm word, nooit vlekkeloos is nie. Selfs die wat vir die blote oog pragtig helder lyk, bevat onsuiwerhede wat met 'n vergrootglas waargeneem kan word. Dinge is nie altyd soos dit lyk nie.

Miskien verskil ons nie baie van diamante nie. Dit maak nie saak hoe gepoleerd ons uiterlike mag voorkom nie, almal is op een of ander manier deur lewensondervindinge bederf, dikwels verkry deur die druk van onstabiele toestande. Soos Adam en Eva, ly ons ook as gevolg van ons eie moedswilligheid en laat selfs toe dat dit ons wêreld beïnvloed en dit onder druk plaas. Die realiteit van aardverwarming en die vrese wat deur siektes, konflik en armoede veroorsaak word, herinner ons daagliks aan ons onvolmaaktheid.

Ons teksvers sê dat God is 'n "skild vir almal wat by Hom skuil." Sy woord is vlekkeloos en sy integriteit beskerm ons want ons kan sy waarhede vertrou. Wanneer ons Hom nodig het, kan ons Hom in die bladsye van sy Woord vind en, as ons gewillig is, sal sy Gees met ons praat en met die krag wat ons denke, harte en lewens kan verander ons met wysheid en guns lei.

Hoe meer ons met die Bybel omgaan, hoe meer word ons bewus van hoe sy groot krag as die Skepper van die heelal balanseer met sy volmaakte liefde wat Hy as ons Hemelse Vader vir ons het. Dit gee ons hoop en laat dit groei. Ek kan nog die blydskap en vreugde onthou van die dag toe ek besef het dat God volmaak is. Niks is te moeilik vir Hom nie! Die waarde van sy volmaakte seëninge in ons onvolmaakte lewens is uiters kosbaar, dit is 'n ware geskenk as gevolg van wie Hy is.

Hierdie maand wat ons Paasfees vier, is die regte tyd om oor God se volmaakte weg na te dink en na Hom uit te reik. Hy het beloof: " En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. En Ek sal My deur julle laat vind, …" (Jeremia 29:13-14)

Gebed: Kosbare Hemelse Vader, ons staan in verwondering voor u majesteit en mag. Ons verheug ons oor u volmaakte weg en vlekkelose Woord. Help ons om meer in ons liefde vir u Woord te groei en u liefde vir ons meer te waardeer. Ons bid dit deur Jesus Christus ons Here. Amen

Your days have been numbered - 31 March 2020

Hennie Symington

Seventy years is all we have –

     Eighty years, if we are strong;

Yet all they bring is trouble and sorrow;

    Life is soon over, and we are gone.

Teach us how short our life is,

    so that we may become wise. Psalm 90:10

In the Bible there are many references to the brevity of life. It is compared to the grass of the field which lasts for a day then the wind passes and it is gone. Yet God offers you a chance to write history with your life. You can add value to life on earth. You can make a difference. However, the question is: when do you start living passionately? Maybe only after we understand and truly comprehend that our time on earth is limited, and that there is no way to know how many days remain, that we will start living every day as if it is our last day on earth.

That’s how Christ lived his life. Because he knew that his days on earth were numbered – he had been allotted just over 12 000 days – he used his time wisely. He knew why he came to earth. It was written in the stars at his birth. His whole life was directed on his calling.

How passionately are you focused on fulfilling your mission?

Prayer: Lord, my life hardly makes a ripple on the surface. Inspire me with your love to live my life with passion. Amen

Die nuwe hemel en die nuwe aarde - 31 Maart 2020

Hennie Symington

“Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Openbaring 21:3

As aardbewoners sệ ons graag: tuine is die plek om te wees. Waar daar ‘n tuin is, daar sal God wees. Ons sal graag vir ‘n ewigheid in die tuin wil woon. Dit was tog sekerlik God se bedoeling dat ons in die paradys moes leef, of hoe? Ons verbeel ons graag hoe nader ons aan die natuur is, hoe nader is ons aan God.

Maak gereed vir ‘n verrassing. Die Hemel is nie ’n tuin nie. Dit is ‘n stad met mure gemaak van Jasper en goud. Die fondasies is van edelgesteente soos robyne, saffiere, beril en topaas. Selfs die rivier van die Lewe word beskryf as kristalhelder. Wanneer ons hierdie gedeelte in Openbaring lees, is ons ‘n bietjie verdwaas. Gaan ons dan nie vir ewig en ewig tuin maak in die Heilige stad nie? InEfesiёrs 5:8 en ‘n paar ander plekke, lees ons dat ons die kinders van die lig sal wees. Ons word van nuuts af geskape as lig. In die begin van die Bybel lees ons dat ons gemaak is van die aarde; in die nuwe hemel en die nuwe aarde vertel die Bybel ons dat ons van ‘n nuwe stof naamlik lig gemaak sal wees. In die nuwe hemel en die nuwe aarde skud ons die modder van die aarde van ons voete af wanneer ons die ewigheid betree.

Dit is hoe God dit beplan het. God het van meet af beplan vir sy mense wie Hy liefhet. In Openbaring 21:3 lees ons, “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volk wees, en God sal self by hulle wees as hulle God

Gebed: Here, gee dat ons hierdie asemrowende prentjie in ons harte sal bệre vir tyd en ewigheid. En terwyl ons ons pad na die ewigheid stap, gee dat ons ons oё gerig sal hou op die ewigheid, waar U alles is en alles in almal. Amen.

Go to top