Hope for the world - 17 January 2020

Neville Turley

And so the word of God continued to spread. The number of disciples in Jerusalem grew larger and larger, and a great number of priests accepted the faith.

Acts 6:7 (GNT)

Jerusalem was agog at the amazing news that Jesus Christ had risen from the dead. That being so the logical hope was that death was no longer final and the impact that made was felt far and wide.

The number of believers increased by leaps and bounds. Both Jews and Gentiles received the Holy Spirit and were baptised in the name of Jesus Christ. (Acts 10:47-48) It was at Antioch that believers first came to be described as Christians (Acts 11:26)

Flavius Josephus, a Pharisee and noted author and historian was born in AD37. He had this to say about the Christians: “Now there was about this time, Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, – a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both, many of the Jews and many of the Gentiles. He was (the) Christ; and when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared alive to them again the third day, as the divine prophets had foretold these and ten thousand other wonderful things concerning him; and the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day.  Antiquities of the Jews: Flavius Josephus

“The tribe of Christians” continues to grow today. Christianity is now the largest religion in the world. According to current statistics some 2,4 billion people in the world are Christian, that is about 32% of the world population.

Prayer: All honour, praise and glory be to Father, Son and Holy Spirit. Father, may your word continue to reach hearts throughout the world for Jesus sake. Amen

Hoop vir die wêreld - 17 Januarie 2020

Neville Turley

Die woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword.  Handelinge 6:7

Jerusalem was vol opwinding en afwagting oor die verstommende nuus dat Jesus uit die dood opgestaan het. Indien dit waar was, was dit logies om te hoop dat die dood nie finaal is nie. Die impak hiervan het ver en wyd gestrek.

Die aantal gelowiges het met rasse skrede toegeneem. Beide Jode en nie-Jode het die Heilige Gees ontvang en is in die Naam van Jesus Christus gedoop. (Handelinge 10:47-48) In Antiogië is gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. (Handelinge 11:26)

Flavius Josephus, 'n Fariseër en bekende Romeinse geskiedskrywer, is in 37 n.C. gebore. Hy skryf oor onder andere die tyd wat Jesus geleef het en het die volgende oor Christene te sê: "Now there was about this time, Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, – a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both, many of the Jews and many of the Gentiles. He was (the) Christ; and when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared alive to them again the third day, as the divine prophets had foretold these and ten thousand other wonderful things concerning him; and the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day."  Antiquities of the Jews: Flavius Josephus

“The tribe of Christians” waarna Flavius Josephus verwys, neem steeds toe. Die Christendom is die grootste godsdiens ter wêreld. Volgens beskikbare statistieke is sowat 2,4 miljard van die wêreldbevolking Christene, wat sowat 32% van die wêreldbevolking uitmaak.

Gebed: Aan U kom al die eer toe, Vader Seun en Heilige Gees. Hemelse Vader, gee dat u Woord sal voortgaan om regoor die wêreld die harte van mense aan te raak. Ons vra dit in die Naam van u Seun, Jesus Christus. Amen

The power of hope - 16 January 2020

Neville Turley

“Let us give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ! Because of his great mercy he gave us new life by raising Jesus Christ from death. This fills us with a living hope, and so we look forward to possessing the rich blessings that God keeps for his people. He keeps them for you in heaven, where they cannot decay or spoil or fade away.” 1 Peter 1:3-4 (GNT)

Never underestimate the power of hope. No matter how crushed and depressed you are, hope enables you to lift up your head again and walk tall.

The apostle Peter is the perfect example of the dynamic power of hope. More than any of the other disciples, Peter recognised Jesus for who he truly is. “You are the Messiah, the Son of the Living God.” (Matthew 16:16)But he did not realise that the Messiah had to lay down his life.

Then when it happened, just as Jesus had foretold, Peter followed the trials and crucifixion “at a distance”. (Luke 22:54) Peter witnessed the agony of Christ’s sufferings (1 Peter 5:1) but when he died, Peter’s hopes died too. Nothing in the gospels is mentioned of Peter from the night of Jesus’ final trial until the morning of his resurrection.

Then when Peter saw the risen Christ for himself (Luke 24:35) hope surged into his heart again. Christ had risen indeed. The knowledge transformed Peter. As it did the other disciples, as well as the many others who also saw the risen Christ and believed.

Filled with the Holy Spirit, they fearlessly proclaimed the living hope God gives us that those who accept Jesus Christ will receive the rich blessings God has in heaven for his children. 

Hallelujah! Praise the Lord.

Prayer: Sovereign Father, we praise you for the living hope we have in Christ Jesus our Lord. May the Holy Spirit empower us to share that hope with others and bring glory to your name. Amen

 

 

Die krag van hoop - 16 Januarie 2020

Neville Turley

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. 1 Petrus 1:3-4

Moet nooit die krag van hoop onderskat nie. Dit maak nie saak hoe verpletter jy is of hoe depressief jy is nie, hoop kan jou in staat stel om weer jou kop te lig en die lewe in die oë te kyk.

Die apostel Petrus is 'n perfekte voorbeeld van die dinamiese krag van hoop. Meer as enige van die ander dissipels het Petrus Jesus erken vir wie Hy werklik is. “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” (Matteus 16:16) Maar wat Petrus nie besef het nie, is dat die Messias sy lewe moes aflê.

Toe dit gebeur, net soos Jesus gesê het dit sou, het Petrus op 'n afstand agternagekom. (Lukas 22:54)  Petrus was 'n getuie van die lyding van Christus (1 Petrus 5:1) maar toe Hy sterf, het die hoop in Petrus gesterf. Na Jesus se finale verhoor, lees ons nie weer enige iets van Petrus nie tot die oggend van die opstanding.

Toe Petrus die opgestane Christus vir homself gesien het, (Lukas 24:34) het hoop opnuut in sy hart ontvlam. Die Here het regtig opgestaan. Hierdie wete het Petrus se lewe verander. Dit was ook die geval met die ander dissipels en met baie ander wat die opgestane Here gesien en geglo het.

Gevul met die Heilige Gees het hulle die evangelie verkondig van 'n lewende hoop wat God aan ons geskenk het. Die lewende hoop dat vir diegene wat in Jesus Christus glo 'n onverwelklike erfenis in die hemel in bewaring gehou word.

Halleluja! Loof die Here.

Gebed: Almagtige Vader, ons loof U vir die lewende hoop wat ons in Jesus Christus het. Skenk ons die krag deur u Heilige Gees om hierdie hoop met ander te kan deel. Tot eer van u Naam bid ons dit. Amen

Go to top