Our Helper - 23 September 2020

Ben Fourie

I will ask the Father, and he will give you another Helper, who will stay with you for ever. He is the Spirit who reveals the truth about God. John 14:16-17a

The Greek word for Helper is “Paraklete”. The Good News Bible translates it as Helper, the King James Version uses Comforter and in the New English Version, we find Advocate. The Contemporary English Version says Holy Spirit but with a footnote explaining that the Greek word may mean comfort, encourage or defend.

In this passage, we find Jesus in conversation with his small group of devout followers. From what was said, we can deduce that the chain of events of the previous few days, as well as at the Passover meal, had upset the disciples quite a bit. Judas had been identified as the one who was to betray Jesus, and Peter, the leader of the group, would deny knowing Him before the night was over as confirmed by Jesus. They were also confused by what Jesus had said about his impending suffering and death. Therefore, he told them not to be worried and upset, and made the promise that he would not leave them alone for they would receive the Holy Spirit who would be their Helper, Comforter and Advocate from the Father.

It is very easy to “limit” the work of the Holy Spirit to the spectacular. Fire and wind, speaking in tongues, supernatural happenings, people who fall down in the Spirit, and special experiences or some other. If we only concentrate on those, we forget what Jesus promised his followers, including us. The real task of the Holy Spirit is to be with us every moment of every day. He also has to be the advocate who pleads our case before the Father in the same way as Jesus is shown to be our advocate in 1 John 2:1.

Next time, we will look further at what the Paraklete means to us.

Prayer: I want to thank you, Holy Spirit, for being with me every moment of my life.  Amen

Ons Voorspraak - 23 September 2020

Ben Fourie

 

“Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid”. Johannes 14:16-17a

 

Die Griekse woord vir Voorspraak is Parakleet. Die 1933/1953 Afrikaanse Bybel vertaal dit as Trooster, terwyl die 1983-vertaling die woord Voorspraak gebruik. In Die Bybel vir Almal word dit vertaal met Helper, terwyl Die Bybel: 2020-vertaling waarvan die volledige weergawe later die jaar op die mark kom, gewoon die Griekse woord Parakleet gebruik. By laasgenoemde vertaling kom dan ’n voetnota met die uitleg: “Die Griekse woord verwys na iemand wat geroep is om bystand te verleen – ’n voorspraak, ’n pleitbesorger, ’n trooster, ’n helper”.

 

Jesus is hier met sy groepie getroue volgelinge in gesprek kort voor sy dood. Uit die verloop van die gesprek kan ’n mens aflei dat die vorige paar dae se gebeure die dissipels hewig ontstel het. Judas, wat as verraaier uitgewys is, Petrus, wat moes hoor dat hy binnekort vir Jesus sou verloën, asook al Jesus se gesprekke oor sy komende dood, het hulle verward en ontsteld gelaat. Daarom sê Jesus vir hulle om nie so tot in hulle harte ontsteld te wees nie en belowe hy om hulle nie as weeskinders agter te laat nie. Hy wys hulle op die wonderlike belofte van ’n Voorspraak of Pleitbesorger, ’n Trooster en Helper wat hy gegee het, dit is die Heilige Gees wat van die Vader af sal kom.

 

Ons kan so maklik die werk van die Heilige Gees “beperk” tot die opspraakwekkende. Vuur en wind en spreek in tale en bonatuurlike gebeurtenisse en mense wat in beswymings val en spesiale belewenisse en nog meer. Dan vergeet ons dat die grootste werk van die Gees geleë is in wat Jesus hier aan sy volgelinge belowe het, ons ingesluit. Die Gees se taak is om elke oomblik van elke dag by ons te wees. Jesus word ook in 1 Johannes 2:1 as Voorspraak aangedui in die sin dat Hy vanweë sy soenverdienste by die Vader vir ons intree. Die Heilige Gees is in die volle betekenis van die woord eerstens ’n pleitbesorger of advokaat wat ons saak by die Vader voorlê.

 

Ons gaan volgende keer verder kyk na wat die Gees as Parakleet vir ons beteken.

 

Gebed: Aan U, Gees van God, my innigste dank dat U elke oomblik van my lewe in my woon. Amen

Who is the Spirit of God? - 22 September 2020

Ben Fourie

Suddenly there was a noise from the sky which sounded like a strong wind blowing, and it filled the whole house where they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire which spread out and touched each person there. They were all filled with the Holy Spirit …” Acts 2:2-4a

The outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost was accompanied by wind and fire, and speaking in other languages – really dramatic occurrences happened there at the birth of the church. The Spirit was not only present at the birth of the church, he was also present at the birth of the universe. In Genesis 1:1-2, we read about Ruach Elohim – the Spirit of God. “In the beginning, when God created the universe, the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness, and the Spirit of God was moving over the water”. The Hebrew word “ruach” can be translated as spirit, wind or breath. This verse about the presence of the Spirit right at the beginning of everything makes me think that God breathed on the whole of creation. It is interesting that after his resurrection, Jesus also breathed on his disciples and said, “Receive the Holy Spirit.”

We usually think about the Holy Spirit in terms of the New Testament, but it should not be. With the coming of the Spirit on the day of Pentecost, his work certainly gained a new dimension, but the third Person of the Holy Trinity is visible throughout the Old Testament. In Joel 2:28, it is said that God would pour out His Spirit on all people, and the sons and daughters of Israel would proclaim God’s message, and the old people would have dreams. Peter quotes this verse in his message on the day of Pentecost.

We read in 1 Samuel, that the Spirit of the Lord sometimes took control of Saul and also about the powerful presence of the Spirit in the life of King David. Jesus also said to his disciples to wait in Jerusalem for “when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power.” Power, everywhere in the Bible, is an attribute of the Holy Spirit and nowhere more so than in the words of the angel to Mary in Luke 1:35, “The Holy Spirit will come on you, and God’s power will rest upon you.”

Prayer: You, oh Holy Spirit, are like the wind that blows through my whole life, sometimes I only detect your light stirrings. On other days, your power will fill me like a very strong wind that moves me to be active in your service. Thank you for being busy with me all the time. Amen

Wie is die Gees van God? - 22 September 2020

Ben Fourie

“Skielik was daar ’n geluid uit die hemel soos van ’n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat…” Handelinge 2:2-4a

Die uitstorting van God se Gees op alle mense gaan gepaard met wind en vuur en die praat van ander tale - werklik dramatiese gebeure daar by die geboorte van die Kerk. Die Gees was egter nie net by die geboorte van die Kerk teenwoordig nie, Hy was al by die geboorte van die aarde teenwoordig. Ons lees reeds in Genesis 1:1-2 van Ruah Elohim – die Gees van God. “In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef”. Die Hebreeuse woord Ruah kan vertaal word as gees, wind of ook asem. Hierdie verse oor die Gees se rol in die skepping laat my altyd dink dat God sy asem oor die hele skepping geblaas het. Interessant genoeg het Jesus ook na sy opstanding oor sy dissipels geblaas en gesê: “Ontvang die Heilige Gees”.

Ons dink dikwels die werk van die Heilige Gees hoort grootliks by die Nuwe Testament, maar dit is nie so nie. Met die uitstorting van die Gees op Pinksterdag het daar weliswaar ’n nuwe era of dimensie in sy werk begin, maar die derde Persoon van die Drie-eenheid is dwarsdeur die Ou Testament sigbaar. Dink maar aan Joël 2:28 waar God sê dat Hy sy Gees op elkeen sal uitstort en dan sal die seuns en dogters van die volk as profete optree en die ou mense sal drome droom. Petrus haal spesiaal hierdie deel aan in sy toespraak op Pinksterdag.

In 1 Samuel 10 lees ons dat die Gees kragtig in Saul en later ook Dawid gewerk het. Jesus gee ook opdrag aan die dissipels om in Jerusalem te wag, want “julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom”. Kragtige werking is dwarsdeur die Bybel ’n groot kenmerk van God se Gees en nêrens meer sigbaar nie as in die engel se woorde aan Maria in Lukas 1:35 “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek.”

Gebed: U o Gees is in my lewe soos die wind wat waai, soms voel ek net u ligte roeringe in my en op ’n ander dag weer u krag soos van ’n stormwind wat my aanspoor tot diens in u koninkryk. Dankie dat U elke dag met my besig is. Amen

Sy naam is Jesus - 11 September 2020

Ben Fourie

“Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee”. Lukas 1:31

Onlangs lees ek in ’n boek oor mense van Mexiko en kry ’n skok toe ek lees dat een van hulle se naam Jesus is. Van kindsbeen af het ek geleer dat ’n mens nooit die naam Jesus sommer net gebruik nie en hier lees ek van iemand wat in die alledaagse lewe Jesus genoem word.

‘n Bietjie naleeswerk op die internet het uitgewys dat dit ’n redelik algemene naam in Mexiko en ander Spaans- en Portugeessprekende lande is soos wat die naam Chris en Christiaan, wat van Christus afgelei is, baie volop is by ander taalgroepe. Daar is blykbaar verskeie geskiedkundige redes waarom mense hulle kinders hierdie name gegee het, maar dit is nie vir ons belangrik nie. Wat wel belangrik is, is waarom Maria spesifiek die naam aan haar seun moet gee.

Die naam Jesus kom van die Hebreeus Yeshua. Ons spel dit Josua en dit beteken letterlik “Die Here red” of “Die Here verlos.” Ook die Bybelnaam Hosea kom van die stam af. Dit is juis wanneer ’n mens na die verskil in die name Hosea en Josua kyk dat jy iets begin gewaar van die groot verskil ook tussen die algemene naam Jesus en die naam Jesus wat aan die kind van Nasaret gegee is.

In Numeri 13:16 word vertel van die verspieders wat moes uitgaan om die land te verken onder andere Kaleb en Hosea die seun van Nun. Daar lees ons dat Moses laasgenoemde se naam verander van Hosea na Josua. Klink nie na te veel verandering nie, maar dit is inderdaad ’n reuse verskil. Hosea beteken letterlik “Hy red” terwyl Josua beteken “Die Here red”. Josua sou een van Israel se grootste leiers word wat juis deur God se reddende teenwoordigheid die belofte van die Beloofde Land laat waar word het. Sou hy nog Hosea heet, sou mense kon dink dit is hyself wat die volk uitgered het, maar die naam Josua laat geen ruimte vir twyfel oor wie die ware redding gee nie.

Dit is ook die verskil tussen baie mense met die naam Jesus en Jesus van Nasaret. In die betekenis van elke Josua en Jesus is daar ‘n belofte van redding, maar alleen in die naam van Jesus van Nasaret kom God se belofte, dat Hy ons van sonde en die ewige dood verlos, regtig tot vervulling.

Gebed: Ons wil U loof met die woorde van die lied wat sê: “Jesus groot bo almal, sterke Verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende Woord.” Amen

Die Christus - 14 September 2020

Ben Fourie

“Simon Petrus het geantwoord: ‘U is die Christus, die Seun van die lewende God”  Matteus 16:16

Bogenoemde teks is seker die kortste, maar kragtigste geloofsbelydenis wat ’n mens maar kan kry. Toe Jesus en sy dissipels op ’n dag in die omgewing van Sesarea-Filippi kom, toets Hy hulle met die vraag: “Wie sê die mense is die Seun van die mens?” Die antwoorde was uiteenlopend. Vanaf Johannes die Doper tot Elia en nog ander. Maar dit is nie wie Hy is nie, want Jesus vra “Maar julle … wie sê julle is Ek?”

Die Vader openbaar aan Petrus die antwoord en in hierdie belydenis is die volle inhoud van die Evangelie opgesluit. Omdat ons reeds Vrydag na Jesus as Seun van God gekyk het, konsentreer ons vandag op die naam Christus.

Christus is die Griekse vorm van die Hebreeuse woord Messias en word in Afrikaans met Gesalfde vertaal. In die Joodse tradisie is die priester, profeet en koning met olie gesalf om hulle spesifieke taak te kon uitvoer. Wanneer die konsep van ’n messias in die Ou Testament voorkom, verwys dit meesal na so ’n koning of priester. In Jesaja, Jeremia, Esegiël en veral in die tyd van die tweede tempel net na die ballingskap, is daar heenwysing na ’n figuur wat nog moet kom. Dit is egter eers heelwat later wat die verwagting van ’n Messias al sterker geword het. Min word in die Bybel daarvan verhaal, maar in ander Joodse literatuur van die tyd is daar ’n Messias verwagting, helaas dikwels polities van aard. In die onderdrukkende regeringstyd van Antiochus Epiphanes en later in die Romeinse tyd het die verwagting al sterker geword, maar die Messias wat wel gekom het, was nie na hulle sin nie.

Tog was hierdie priester/profeet/koning presies wat die wêreld nodig gehad het. Nie iemand om ‘n aardse koninkryk te stig nie, maar Iemand wat gesalf is om as Hoëpriester die offer te bring, en terselfdertyd ook die offerlam te wees. Iemand om as profeet op te tree en so die boodskap van God se verlossing na die wêreld te bring en Iemand om as Koning oor alles te regeer.

Nou is die groot vraag ook vir jou en my. Wie is Jesus in my lewe?

Gebed: Ek bid dat U my sal help om elke dag nie net met my mond te bely dat U die Christus is nie, maar om ook deur wat ek doen in my lewe te wys dat U vir my Priester, Koning en Profeet is. Amen

Go to top